เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร

Position: เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร
Office: Bangkok
Role: Administrative
Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • พิมพ์เอกสารงานคำขอรับสิทธิบัตร และเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีความ ตามต้นฉบับที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องแม่นยำ พร้อมจัดหน้า ใส่ข้อมูลในแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน
  • ตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงพิสูจน์อักษร ก่อนส่งต่อให้แผนกจัดการข้อมูลเพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลของบริษัทฯ
  • จัดการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเบื้องต้น:

  • ระดับ ปวช./ปวส. หรือ นักเรียน/นักศึกษา ที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
  • (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน)
  • สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว/แม่นยำ
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานพิมพ์เอกสารตลอดทั้งวัน

Please send the CV to:  recruit@tilleke.com