เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารและข้อมูล

Position: เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารและข้อมูล
Office: Bangkok
Role: Administrative
Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • จัดเก็บและเดินเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
  • เตรียมเอกสารหรือรายงานในการยื่นจดสิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าให้ลูกความ
  • ติดต่อกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรับทราบสถานะการจดทะเบียน
  • ปฏิบัติงานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติเบื้องต้น:

  • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. โดยมีประสบการณ์ทำงานอื่นมาบ้าง 2 – 3 ปี
  • เพศชาย ไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สามารถ อ่าน-เขียน เอกสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้

Please send the CV to:  recruit@tilleke.com